ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


Hóa đơn của chúng tôi phải được thanh toán tối đa trong vòng 21 ngày làm việc, trừ khi khung thời gian thanh toán khác được ghi trên hóa đơn hoặc đơn đặt hàng.

Trong trường hợp không thanh toán trước hạn, chúng Tôi có quyền hủy bỏ đơn đặt hàng đã đặt.

Chúng tôi có quyền đình chỉ bất kỳ việc cung cấp dịch vụ nào mà không cần cảnh báo trước trong trường hợp khách hàng thanh toán chậm.

Nếu một khoản thanh toán vẫn còn chưa thanh toán quá 21 ngày sau ngày thanh toán đến hạn, mọi chi phí phát sinh qua trình xử lý sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm.

Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức để cung cấp các dịch vụ hiệu quả trong thời gian thích hợp theo khung thời gian đã thỏa thuận. Tuy nhiên, không có nghĩa vụ nào có thể được coi là nghĩa vụ phải đạt được kết quả.

Chúng tôi phải được thông báo về bất kỳ khiếu nại nào bằng cách gửi email đến địa chỉ liên hệ của chúng tôi trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Tất cả các quan hệ hợp đồng của chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.