BÀI 12: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - FDI

Khái niệm

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (tiếng Anh: Foreign Direct Investment, viết tắt là FDI) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này. 

Tác động của nguồn vốn FDI đến kinh tế Việt Nam là rất lớn

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn vốn có vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó khi lượng vốn FDI chảy vào có xu hướng tăng qua các năm và được chứng minh có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.

FDI đã có những tác động tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam như tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế,...

FDI góp phần vào tăng trưởng GDP thông qua:

Tăng trưởng đầu tư (I)

Tăng trưởng Xuất Khẩu (X)

Tăng trưởng tiêu dung thông qua gia tăng thu nhập của người lao động ( C )

Tăng chi tiêu của chính phủ (G)

Tổng cầu của nền kinh tế sẽ gia tăng => Kích thích tăng trưởng GDP

FDI cũng góp phần quan trong vào gia tăng cán cân thanh toán thông qua tài khoản đầu tư => tác động đến tỷ giá

Chú ý khi phân tích về nguồn vốn đầu tư FDI:

Tương tự như chỉ số khác, nguồn vốn FDI cũng được công bố hàng tháng thông qua công bố của tổng cục thống kê.

Tổng cục thống kê sẽ báo cáo đầy đủ về lĩnh vực, địa điểm, quốc gia mà có nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Cần lưu ý những số liệu đột biến về những chỉ số này để xem xét tính chất tác động tới từng ngành cũng như là từng doanh nghiệp.


Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ webpage theo email.