Tất cả khóa học

Hướng dẫn phân tích vĩ mô

Phân tích vĩ mô là một trong ba yếu tố quan trọng khi thực hiện phân tích đầu tư chứng khoán theo mô hình TOP - DOWN