ma-hop-dong
Mã hàng hóa trên phần mềm CQG

Trên CQG ký hiệu hợp đồng được viết tắt theo thứ tự:

[Kí hiệu loại hàng hóa][Ký hiệu tháng][Kí hiệu năm]

Ký hiệu Hàng hóa và Ký iệu Tháng xem Bảng dưới đây

ma-hop-dong-hang-hoa

Ví dụ:

Hợp đồng Ngô, tháng 12 của năm 2020 được viết là ZCEZ20

Hợp đồng Dầu đậu tương, tháng 12 của năm 2020 được viết là ZLEZ20

By Trần Hảo

+84914242192