Hướng dẫn giao dịch trên HNX

Thời gian giao dịch

Các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao Động và quy định của UBCKNN)

Phiên khớp lệnh liên tục: từ 09h00 đến 11h30, từ 13h00 đến 14h30

Phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa: từ 14h30 đến 14h45

Phương thức thỏa thuận: 09h00 đến 11h30, từ 13h00 đến 15h00

Phương thức giao dịch
Phương thức khớp lệnh

Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Phương thức khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.

Phương thức thoả thuận

là phương thức giao dịch trong đó các điều kiện giao dịch được các bên tham gia thoả thuận với nhau và xác nhận thông qua hệ thống giao dịch

Loại lệnh
Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá xác định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá xác định đối với lệnh mua.

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Lệnh thị trường chỉ được nhập vào hệ thống giao dịch trong phiên khớp lệnh liên tục.

Lệnh thị trường sẽ bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập nếu không có lệnh đối ứng.

Các loại lệnh thị trường
Lệnh thị trường giới hạn (MTL)

Là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì phần còn lại của lệnh được chuyển thành lệnh LO mua với mức giá cao hơn mức giá khớp lệnh cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc mức giá trần nếu mức giá khớp lệnh cuối cùng là giá trần (đối với lệnh mua)

Hoặc lệnh LO bán với mức giá thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá hoặc mức giá sàn nếu mức giá khớp lệnh cuối cùng là giá sàn (đối với lệnh bán) Lệnh MTL được chuyển thành lệnh LO phải tuân thủ các quy định về sửa, hủy đối với lệnh LO.

Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (MOK)

Là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập.

Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK)

Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC)

Lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa

cach-dat-lenh-chung-khoan

Giá tham chiếu
Khái niệm

Là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó. Giá tham chiếu được áp dụng đối với cổ phiếu mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) đề xuất.

Lưu ý

Trường hợp giao dịch cổ phiếu không được hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị của các quyền kèm theo,

Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.

Biên độ dao động, giá trần, giá sàn
Biên độ dao động

Là tỷ lệ % dao động giá mua và bán chứng khoán trong ngày giao dịch do UBCKNN quy định. Biên độ dao động giá của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được thay đổi theo từng thời kỳ.

Biên độ dao động giá đối với trái phiếu, cổ phiếu mới trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trong ngày giao dịch trở lại biên độ giao động giá là ± 30% giá chào sàn.

Giá trần = Giá tham chiếu x ( 100% + biên độ)

Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – biên độ)

invest24hchứng khoán invest24h

Trần Hảo

+84914242192