hang-hoa-nguyen-lieu-cong-nghiep

Hợp đồng phái sinh hàng hóa nguyên liệu công nghiệp

Bông loại 2 ICE US

hang-hoa

Cao su RSS3 TOCOM

phai-sinh-hang-hoa-cong-nghiep

Cao su TSR 20 SICOM

nguyen-lieu-cong-nghiep

Cà phê Arabica ICE US

phai-sinh-hang-hoa-nguyen-lieu

Cà phê Robusta ICE

hang-hoa-nguyen-lieu-cong-nghiep

Đường 11 ICE US

hop-dong-phai-sinh-hang-hoa

By Trần Hảo

+84914242192