code-tin-hieu-chung-khoan

Test Code tín hiệu chứng khoán

Code tín hiệu dựa trên ngôn ngữ lập trình thuật toán. Bằng cách mã hoá các chiến thuật giao dịch thành một hệ thống
Kết quả backtest tín hiệu phái sinh trong giai đoạn 2017-2019 tỷ lệ tín hiệu win 73%

By Trần Hảo

+84914242192