Gian lận dòng tiền doanh nghiệp (Phần II)

Di chuyển dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh (CFFO) sang dòng tiền đầu tư (CFFI)
Đẩy mạnh CFFO bằng các giao dịch boomerang

Giao dịch được tạo ra giữa các bên độc lập nhưng là khách hàng của nhau, về bản chất là trao đổi các loại sản phẩm, dịch vụ Read More