Cảnh báo rủi ro: Các sản phẩm đầu tư sử dụng đòn bẩy có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro và tìm kiếm lời khuyên độc lập